10 rahanarvoista verovinkkiä

 

1 Hallituksen jäsenen palkkio luetaan usein palkaksi.
Viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä voi mainita KHO 2011:31, jossa hallituksen jäsenen palkkio luettiin palkaksi.

2 Bisnesenkelivähennys.
Luonnollinen henkilö, joka sijoittaa pääomasijoituksena 15.5.2013 jälkeen alle kuuden vuoden ikäiseen osakeyhtiöön uutta osakepääomaa saa tehdä pääomatuloistaan 50 % suuruisen vähennyksen. Sijoituksen määrän tulee olla 10000 – 150000 euroa. Verohuojennus palautuu tuloon, kun sijoituksen perusteella saadut osakkeet myydään.

3 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys vuosina 2013 – 2014.
Yritys voi vähentää T & K –toimintaa tekevien työntekijöiden palkat kaksinkertaisina. Vähennys voi olla 15000 – 400000 euroa.

4 Joitakin vähennyskelvottomia menoja.
Palautuskelpoiset liittymismaksut (aktivoidaan taseeseen), Sanktioluonteiset maksuseuraamukset sekä lahjukset, Verovapaan tulon hankintameno, Omien osakkeiden hankintameno, Käyttöomaisuusosakkeen hankintameno (verovapaa luovutus), Konsernituki (ei siis konserniavustus)

5 Elinkeinotulolähteessä (ei siis henkilökohtaisessa tulolähteessä) sovelletaan vuodesta 2014 lukien erityistä korkovähennysoikeuden rajoitusta (EVL 18 a §).
Korkomenot voidaan korkotulojen ylittävältä osalta vähentää ainoastaan 500 000 euroon asti. Korot voidaan kuitenkin vähentää, mikäli niiden määrä on enintään 30 prosenttia laskettuna oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen tulee olla etuyhteydessä olevien osapuolten välisiä nettokorkoja. Vähennyskelvoton korkomeno voidaan samoin rajoituksin vähentää kuitenkin seuraavan vuoden tulosta.

6 Verotuksesta on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle verotusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana.
Esimerkiksi 31.12.2013 mennessä voi tehdä vielä oikaisuvaatimuksen verovuosilta 2008 – 2012.

7 Yrittäjä voi maksaa itselleen työmatkoista (ei asunnon ja työpaikan välisistä matkoista) verohallinnon ohjeen mukaista päivärahaa tai ateriakorvausta ja kilometrikorvauksia.
Nämä ovat vähennyskelpoisia menoja yritykselle ja verovapaata tuloa yrittäjälle. Huomaa kuitenkin erityiset toimialat, joilla on rajoitettu korvausten maksamisen hyväksyttävyyttä.

8 Perustettaessa yritystä kannattaa perustamislomakkeeseen merkitä, että ensimmäisen tilikauden tulos jää enintään 1000 euroon.
Näin maksuunpantavat ennakkoverot eivät aja yritystä ensimmäisenä mahdollisesti tappiollisenakin vuonna kassakriisiin.

9 Verotuksesta on olemassa Verohallinnon antama yleisohje, jossa on laajasti käsitelty eri verotusasioita.
Yleisohje löytyy osoitteesta www.vero.fi.

10 Hanki puolellesi kokenut veroasiantuntija.